Projekt "eLaboratory - elektronické laboratórium" vznikol za podpory programu nadácie Tatrabanky pre podporu Ekonomických vysokých škôl.

Projekt eLaboratory vznikol na podnet študentov samých, ktorí sa rozhodli po absolvovaní niekoľkých predmetov, na našej fakulte, vylepšiť vzdelávací proces pre svojich spolužiakov z nižších ročníkov. Viacero našich študentov, študuje aj na iných vysokých školách, predovšetkým so zameraním na IT. A práve to bolo hnacím motorom celého projektu.

Projekt eLaboratory výrazne modernizuje vyučovací proces na Katedre aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky, ktorá je garantom predmetu Ekonomické informačné systémy a je vyučované v 3. ročníku bakalárskeho štúdia na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity študijného odboru Financie, Bankovníctvo a Investovanie a 3. ročníku bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky  Technickej univerzity študijného odboru Hospodárska informatika, v rámci ktorého majú študenti možnosť pracovať s reálnym elektronickým obchodom, internet bankingom a zároveň si viesť vlastné účtovníctvo. Súčasný systém je pomerne starý a študenti ťažko vnímajú tento predmet ako možnosť reálne si vyskúšať vedenie vlastného podnikania a zaujímavou cestou sa oboznámiť so všetkými radosťami, ale aj zákutiami podnikania na internete.

Projekt eLaboratory predstavuje inovatívny prístup vo vzdelávacom procese, ktorý bude simulovať autentické podnikateľské prostredie. Súčasťou tohto systému sú nasledovné časti (objekty):

• Študent (podnikateľ) prevádzkujúci elektronický obchod
• On-line banka (použitý reálny internet banking)
• Účtovný systém (na fakulte je zakúpený účtovný systém Pohoda)
• Obchodný register
• Daňový úrad
• Sociálna poisťovňa
• Zdravotná poisťovňa

Výsledny systém predstavuje moderný a ucelený simulátor podnikateľského prostredia. Prostredníctvom rozsiahlého súboru inštitúcií sa študenti dostanú k praktickým poznatkom z podnikateľského prostredia.

O nadácii Tatrabanky:

Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky z dlhodobého hľadiska je vzdelávanie – podpora kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách, podpora inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu jeho úrovne, ale aj jednotlivých študentov (ekonomického, právnického a technického zamerania), ktorí dosahujú vynikajúce výsledky. Práve im chce Nadácia Tatra banky prostredníctvom financovania či už postgraduálneho štúdia na Slovensku alebo štipendijného štúdia v zahraničí umožniť ich ďalší rast. Nadácia sa bude snažiť promptne reagovať na krízové situácie v spoločnosti, či už vzniknuté v dôsledku prírodných katastrof alebo iných okolností. Za partnera a správcu Nadácie si Tatra banka vybrala Centrum pre filantropiu, ktoré má s definovaním i realizáciou darcovských aktivít pre firemných darcov niekoľkoročné skúsenosti a zázemie.

Viac informácií...

záverečná správa plnenia projektu ...

fotodokumentácia ...